Select your country

Please select the country you work in

Privacy verklaring - Circulair Footwear Alliance
Anmeldung
menu

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn. Wij hebben maatregelen genomen om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.

Algemeen

CFA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring willen we helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

CFA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • als wij uw persoonsgegevens moeten verwerken vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming;
 • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Als CFA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy-verklaring vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een instrument om te kijken of bepaalde inspanningen en acties werken en wat de piekmomenten van bepaalde instellingen zijn.

Wij hebben alle IP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat wij niet uw volledige IP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht in waar u zich bevindt.
De overige gegevens afkomstig uit Google Analytics zijn niet te herleiden naar personen.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Statistieken op de server

Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij uitgeschakeld. Onze hosting partij houdt nog wel (beperkt) IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een IP-adres.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en onze medewerkers

Persoonsgegevens van klanten, onze leveranciers en onze medewerkers worden door CFA verwerkt ten behoeve van het volgende:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over uw order en de uitvoering daarvan.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in onze administratie is (belasting)wet- en regelgeving.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CFA de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • zakelijke gegevens zoals voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres;
 • algemene persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CFA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden worden door CFA verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van mailing en/of telefonisch. Grondslag voor de persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of via koppeling op social media. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CFA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer; • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CFA B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat uw organisatie gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CFA B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CFA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers en business partnets zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hebben een zodanige beveiliging toegepast dat alleen de personen die nodig zijn bij een activiteit inzicht krijgen in de verkregen gegevens. Overige medewerkers, die niet betrokken zijn bij een activiteit, hebben geen toegang tot deze gegevens.

Rechten ten aanzien van uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Wij zijn per email te benaderen via info@CFAlliance.eu.

Privacyverklaring CFA 2020